Обща информация за Черен петък 2018

Регламент на промоционална акция „Черен Петък 2018г.“

Настоящият регламент определя правилата на организация и провеждане от Скайшоп България ЕООД, вписана в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, под номер 203000534 (по- долу „Организатор“), на промоционална акция „Черен Петък 2018г.“

1. Място и период Промоционалната акция ще се проведе от 23/11/2018г. до 26/11/2018г. в търговските обекти на Скайшоп България ЕООД под брандовете Telestar Direct Marketing и TV Boutique на адреси: София, бул.Христо Ботев 21; София, бул.Васил Левски 67; Пловдив, ул.Христо Г.Данов 19, както и за online каналите на продажба на Организатора, както следва www.tvboutique.bg и www.telestar.bg

2. Правила, стоки и услуги в промоция a. Промоционалната акция се отнася за избрани продукти обозначени във всеки магазин или на сайтовете за online продажби. Списъкът с продукти на промоция се намира в приложение номер 1 към настоящия регламент. Продуктите на промоция в обектите са обозначени със специални етикети, които показват процента на намалението, с посочване на новата цена и зачеркване на старата цена. b. Промоционалната акция не се отнася за продукти, които вече са в промоция c. При покупка клиентът заплаща новата цена, обявена на етикета

3. Комбиниране на промоционалната акция с други намаления Промоционалната акция не може да се комбинира с други намаления, промоции, изключение правят членовете на GoldStar Glub, за които това е изрично упоменато в условията на членството.

4. Адрес за кореспонденция. a. Цялата кореспонденция може да бъде изпращана на адрес: София, бул.Гоце Делчев 100, бл.22, вх.А, ет.5, имейл адрес: info@tvboutique.bg или info@telestar.bg b. Информацията за промоционалната акция е достъпна в обектите и online каналите, посочени в т.1 5. Заключителни разпоредби

a. В случай на възникнали неясноти във връзка с Регламентът, Клиентът има право да се обърне към Организатора по всяко време за допълнително разяснение на условията на промоцията.

b. Организаторът запазва правото си да променя условията на промоционалната акция и/или да я преустанови чрез оповестяване на промените поне 3 календарни дни преди влизането им в сила.

c. Всички спорове, свързани с изпълнението на настоящата акция, ще се разрешават по взаимно съгласие, а при липса на такова- пред съответния компетентен орган. Дата: 23/11/2018г.

 Регламент на промоционална акция "Черен петък 2018" https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZ89vT7ZL5J6KzHlV1QdxMVq57INFJNeC4kX